Podmienky ochrany osobných údajov

1.Ochrana osobných údajov

Spoločnosť NOLWE s.r.o., IČO: 268 74 318, so sídlom: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 41019 (ďalej „), ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. subjekty údajov, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti NOLWE, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov zo strany spoločnosti NOLWE.

 1. Aké osobné údaje o vás spoločnosť NOLWE spracováva?

Spoločnosť NOLWE spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; e-shopu či pri reklamácii tovaru prostredníctvom call centra/live chatu). Ide o tieto osobné údaje:

 1. identifikačné údaje
  • meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, a v prípade nákupu ako podnikajúcej osoby aj vaše identifikačné číslo (IČ) a daňové identifikačné číslo (DIČ)
 2. kontaktné údaje
  • telefón, e-mail a doručovacia, fakturačná či iná kontaktná adresa
 3. údaje o objednávkach
  • údaje o objednanom tovare a službách, údaje o platbách a doručení, informácie o reklamáciách
 4. údaje o vašom nastavení
  • údaje o vašom užívateľskom účte a jeho prostredníctvom oznámených dodatočných informácií (vek, pohlavie), údaje o účasti v spotrebiteľských súťažiach organizovaných spoločnosťou NOLWE, nastavenie newsletterov
 5. údaje o správaní na internetových stránkach
  • najmä informácie o tovare a službách, ktoré si zobrazujete, údaje o zariadení, z ktorého si prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia
 6. odvodené údaje
  • jedná sa o osobné údaje získané analýzou a spracovaním ostatných osobných údajov (napríklad nákupné preferencie)
 7. údaje súvisiace s využitím call centra/live chatu
  • záznamy telefónnych hovorov s call centrom a záznamy zasielaných správ, ďalšie informácie obsiahnuté v týchto hovoroch a správach

Spoločnosť NOLWE spracováva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

 1. Na aké účely a na základe akých právnych titulov spoločnosť NOLWE vaše osobné údaje spracováva?

a) Spracovanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej následnú realizáciu, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných povinností. V súvislosti s nákupom tovaru na stránkach spoločnosti NOLWE môžu byť vaše osobné údaje spracovávané aj s ohľadom na nižšie uvedené oprávnené záujmy spoločnosti NOLWE.

V prípade tvorby objednávky a následného plnenia zmluvného vzťahu, spoločnosť NOLWE zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o objednávke a v prípade nákupu ako podnikajúca osoba tiež identifikačné číslo (IČ) a daňové identifikačné číslo (DIČ). Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu kúpnej zmluvy, komunikáciu v rámci objednávky, jej doručenie alebo vybavenie prípadnej reklamácie, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na vaše kontaktovanie za vyššie uvedenými účelmi.

V prípade nákupu tovaru na stránkach spoločnosti NOLWE, je spoločnosť NOLWE povinná spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávke aj na účely plnenia svojich zákonných povinností. Ide najmä o zákonné povinnosti vyplývajúce zo:

 • zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve,
 • prípadne ďalších zákonov, a ďalej v súvislosti s kontrolami orgánu verejnej moci na základe týchto zákonov.

Spoločnosť NOLWE ďalej v súvislosti s vykonaným nákupom v e-shope spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vykonanej objednávke s ohľadom na svoje oprávnené záujmy, spočívajúce najmä v ochrane právnych nárokov spoločnosti NOLWE a kontrole riadneho plnenia zmluvy a riadneho poskytovania služieb. Ďalej sú vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov spoločnosti NOLWE spracovávané na účely zlepšovania a prispôsobovania služieb, úprav e-shopu a jeho ponuky, testovania nových funkcií a zisťovania vašej spokojnosti s nákupom.

Na základe oprávneného záujmu spoločnosti NOLWE môžete byť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ ste toto neodmietli, oslovovanie s ďalšími ponukami tovaru a služieb, a to aj s personalizovanými, pokiaľ tieto ponuky súvisia s už uskutočnenými nákupmi na e-shope. Tieto ponuky môžu byť vykonávané e-mailom, telefonicky, alebo iným vhodným spôsobom.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

b) Spracovanie osobných údajov v súvislosti so starostlivosťou o zákazníkov

Toto spracovanie osobných údajov často nadväzuje na spracovanie v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope. Pokiaľ sa na nás obrátite s problémom, sťažnosťou či reklamáciou, budeme vaše osobné údaje (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, údaje súvisiace s využitím call centra) spracovávať za účelom ich vybavenia, a ďalej na základe našich oprávnených záujmov za účelom prípadnej reakcie na tieto problémy, sťažnosti či reklamácie, úpravy našich procesov, e-shopu a ponúkaných produktov a zlepšenie našich služieb.

Spoločnosť NOLWE taktiež sám zisťuje vašu spokojnosť s poskytovanými službami, a to prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi portálu Heureka.sk, do ktorého je spoločnosť NOLWE zapojená. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich ponúk. Prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

c) Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vedením užívateľského účtu

Pokiaľ si vytvoríte účet na webe spoločnosti NOLWE spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy, aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zmazať.

Pokiaľ máte na webe spoločnosti NOLWE založený užívateľský účet, môžeme v jeho súvislosti spracovávať vaše osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. Na tomto základe môžeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o nastavení, údaje o objednávkach či údaje o správaní na webe za účelom zlepšovania našich služieb, ako môžete byť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu predmetom nepersonalizovaných ponúk a reklamy na internetových stránkach spoločnosti NOLWE.

d) Spracovanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním newsletterov

V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu na odber newsletterov, spoločnosť NOLWE bude spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Vaše osobné údaje spoločnosť NOLWE začne spracovávať až potom, keď zaregistrujete vašu e-mailovú adresu na odber newsletterov na webe spoločnosti NOLWE.

e) Spracovanie osobných údajov v súvislosti s návštevou webu spoločnosti NOLWE

Pokiaľ navštívite web spoločnosti NOLWE, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Podrobné informácie na spracovanie cookies nájdete v Zásadách používania cookies.

Na základe vašej návštevy webu spoločnosti NOLWE, môžeme spracovávať aj ďalšie údaje o správaní na internetových stránkach, a to na základe oprávneného záujmu, kedy týmto oprávneným záujmom je zlepšovanie služieb spoločnosti NOLWE, súvisiace vytváranie štatistík a prehľadov, testovanie nových funkcií a predchádzanie útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti aj bezpečnosti vašich dát. Údaje o správaní na internetových stránkach môžu byť používané tiež na vytváranie personalizovaných ponúk a reklamy.

f) Spracovanie na základe vášho súhlasu

Pokiaľ dáte spoločnosti NOLWE súhlas so spracovaním osobných údajov, bude vaše osobné údaje spracovávať aj k účelom uvedeným v tomto súhlase.

g) Spracovanie osobných údajov v súvislosti s účasťou v spotrebiteľských súťažiach

Pokiaľ sa zúčastňujete spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosti NOLWE, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje oznámené za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži, na základe plnenia zmluvy. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká prihlásením do spotrebiteľskej súťaže. Akákoľvek aktivita či komunikácia s nami prostredníctvom sociálnych sietí a spracovania vašich osobných údajov sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom danej sociálnej siete.

 1. Po akú dobu vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou NOLWE, tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohto zmluvného vzťahu, tj. najmä po dobu trvania premlčacej doby a primeranú dobu po nej pre prípad, že by akýkoľvek nárok bol uplatnený po konci premlčacej doby.

Ďalej upozorňujeme, že osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých povinností spoločnosti NOLWE, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je podľa § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty touto dobou doba najmenej 10 rokov).

V prípade, že osobné údaje spracovávame na účely zasielania newsletterov na základe vášho prihlásenia k ich odberu, sú tieto osobné údaje spracovávané do doby odhlásenia vášho e-mailu z prijímania týchto newletterov, a to prostredníctvom odkazu uvedeného v zasielaných e-mailoch alebo iným odvolaním súhlasu so zasielaním newsletterov.

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po jeho zrušení. Následne po zrušení užívateľského účtu sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Osobné údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti NOLWE sú spracovávané po primeranú dobu, kedy trvá náš vyššie špecifikovaný oprávnený záujem.

Nahrávky telefónnych hovorov z call centra a iné záznamy komunikácie sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roka, ibaže pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod. .)

Cookies na webe spracovávame po dobu uvedenú v Zásadách používania cookies.

V prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, sú spracovávané po dobu uvedenú v tomto súhlase, prípadne do jeho odvolania, ak nastane pred dobou, na ktorú bol súhlas udelený.

 1. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

a) Odovzdávanie osobných údajov v súvislosti s doručovaním tovaru

Aby vám spoločnosť NOLWE mohla tovar doručiť, využíva spoločnosť NOLWE služby prepravných spoločností. Týmto prepravným spoločnostiam sa zasielajú vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Spoločnosť NOLWE využíva nasledujúce prepravné spoločnosti:

 • Zásielkovňa s.r.o., IČO 28408306

b) Rovnako na zaplatenie za tovar v e-shope spoločnosť NOLWE využíva služby tretích osôb, a to prevádzkovateľov platobných systémov a platobných brán. Týmto prevádzkovateľom sú odovzdávané najmä údaje o objednávkach.

Spoločnosť NOLWE využíva nasledujúcich prevádzkovateľov platobných systémov:

 • Comgate payments a.s. IČ: 27924505

c) Spoločnosť NOLWE využíva služby tretích osôb aj v súvislosti so zabezpečením čo najkvalitnejšej starostlivosti o zákazníkov. Týmto subjektom sú na základe oprávnených záujmov spoločnosti NOLWE odovzdávané najmä vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach.

Medzi tieto tretie osoby patria:

 • Heureka Group a.s., IČ 07822774 (pre zasielanie dotazníka spokojnosti s nákupom)

d) Spoločnosť NOLWE spolupracuje s tretími osobami aj v súvislosti so svojimi marketingovými aktivitami. Týmto osobám môžu byť odovzdané vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach a údaje o správaní na internetových stránkach.

Spoločnosť NOLWE v rámci marketingu využíva služby nasledujúcich subjektov:

 • LeadHub s.r.o., IČ 04466683

e) Tretie osoby sú zapojené aj do spracovania cookies. Bližšie informácie k tomuto spracovaniu sú obsiahnuté v Zásadách používania cookies.

f) Spoločnosť NOLWE v súvislosti so svojou činnosťou ďalej spolupracuje a odovzdáva osobné údaje týmto subjektom, a to na tieto uvedené účely:

 • Solitea, a.s., IČ 01572377 (účtovný program)
 1. Zasielanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje spoločnosť NOLWE môže v niektorých prípadoch odovzdávať aj do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a to v súvislosti s využívaním služieb niektorých zahraničných spoločností (Google, Facebook). Spoločnosť NOLWE osobné údaje odovzdáva vždy len spoločnostiam, ktoré sa zaviazali dôsledne chrániť vaše osobné údaje, a to výhradne zo Spojených štátov. Aj napriek tomu vás musíme upozorniť, že USA sú krajinou, ktorá podľa neposkytuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov; z toho okrem iného vyplýva, že vládne agentúry v USA môžu byť oprávnené na prístup k vašim osobným údajom bez toho, aby boli k dispozícii účinné opravné prostriedky.

 1. Aké máte práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany spoločnosti NOLWE?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte voči spoločnosti NOLWE určité práva. Medzi tieto práva patria:

a) Právo na prístup – na základe tohto práva máte právo vedieť, aké údaje sú o vás spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kedy sú vaše osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich mimo spoločnosť NOLWE spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Aj keď by všetky informácie mali byť súčasťou týchto informácií (prípadne iných dokumentov, na ktoré tieto informácie odkazujú), môžete sa v prípade nejasností na spoločnosť NOLWE so žiadosťou o ďalšie informácie obrátiť.

b) Právo na opravu – v prípade, keď zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť NOLWE spracováva, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené, prípadne doplnené.

c) Právo na výmaz – v niektorých prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje vymazané. Vaše osobné údaje budú bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje je možné naďalej spracovávať,
 • využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri nižšie bod Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) pri osobných údajoch, ktoré sú spracovávané na základe oprávnených záujmov spoločnosti NOLWE a je uznané, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo
 • sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou NOLWE prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Toto právo sa neuplatní v prípade, že spracovanie osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti spoločnosti NOLWE alebo určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov spoločnosť NOLWE obmedzí, ak:

 • popierate presnosť osobných údajov, než je zistené, aké údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo je možné spracovávať), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. pokiaľ očakávate, že by ste v budúcnosti také údaje spoločnosti NOLWE rovnako poskytli) ,
 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely spracovania, ale požadujete ich na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v bode Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej je vyšetrované, ak je Vaša námietka oprávnená, je spoločnosť NOLWE povinná spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

e) Právo na prenositeľnosť – máte právo získať od spoločnosti NOLWE všetky osobné údaje, ktoré ste mu poskytli a ktoré sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby bolo možné na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže ísť len o údaje, ktoré sú spracovávané automatizovane v elektronických databázach.

f) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu – máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu spoločnosti NOLWE. Osobné údaje potom spoločnosť NOLWE prestane spracovávať, ibaže tu budú závažné oprávnené dôvody na to, aby v takomto spracovaní pokračovala. Spoločnosť NOLWE na základe námietky vždy prestane vaše osobné údaje spracovávať na účely priameho marketingu.

g) Kedykoľvek sa tiež môžete v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

7. Ako môžete spoločnosť NOLWE kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na spoločnosť NOLWE písomne ​​na adrese Bohumín 735 52, Stará 251 alebo na tel. č. +420 702 114 113 alebo e-mailovej adrese info@neness.sk

2. Zásady používania cookies

My, spoločnosť NOLWE s.r.o., IČO: 26874318, so sídlom: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 4 NOLWE“), sme prevádzkovateľmi webovej stránky neness.cz. Na stránkach neness.cz (ďalej tiež len „webové stránky“) používame tzv. cookies. V týchto zásadách používania cookies si môžete prečítať, aké cookies používame, prečo ich používame a ako môžete ich používanie zakázať.

 1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do vášho prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom počítači, telefóne či inom zariadení av prípade novej návštevy webových stránok váš prehliadač zašle cookies späť na tieto stránky. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie po určitú dobu, aby ste ich nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú. Cookies sú osobnými údajmi. Podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov môžete nájsť pod odkazom Ochrana osobných údajov.

 1. Na čo cookies používame?

Na webových stránkach spoločnosti NOLWE sa pri vašej návšteve webových stránok zobrazí oznamovacia lišta informujúca o tom, že webové stránky používajú cookies. Používanie tzv. nevyhnutných cookies je nutné na fungovanie webových stránok. Bez potrebných cookies nebudú webové stránky správne fungovať, a preto ich použitie nevyžaduje váš súhlas a sú vopred zaškrtnuté. Použitie iných než nevyhnutných cookies (analytické a marketingové cookies) spravidla vyžaduje váš informovaný súhlas. Priamo v oznamovacej lište si potom môžete zvoliť vaše individuálne preferencie nastavenia cookies.

Cookies konkrétne slúžia napríklad na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami;
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie užívateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán;
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým znovu zadávať;
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka;
 • Zabezpečenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov;
 • Analýza návštevnosti, správania, preferencií a záujmov užívateľov;
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa preferencií používateľa a súvisiacej personalizácie obsahu.

Naša webová stránka ďalej rozlišuje dočasné súbory cookie, tzv. „relačné cookies“, ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „permanentné cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení. dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Hneď ako dôjde k zatvoreniu prehliadača, vykoná sa ich vymazanie z vášho zariadenia. Trvalé cookies pomáhajú vaše zariadenie identifikovať, ak opätovne navštívite našu webovú stránku.

Súhlas s používaním cookies, ku ktorým je nutný váš súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, resp. ich ďalšie ukladanie zakázať; podrobné informácie nájdete v článku 4 týchto zásad. Pokiaľ cookies z vášho zariadenia sami nevymažete, zmažú sa automaticky v krátkej lehote (v súlade so súčasnými štandardmi najneskôr za 13 mesiacov od posledného využitia cookies, ktoré vyžadujú váš súhlas).

 1. Aké cookies konkrétne využívame a akým spôsobom?

Spoločnosť NOLWE na vyššie uvedené účely používa ako vlastné cookies, tak cookies tretích strán. Pri používaní webových stránok spoločnosti NOLWE tak môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré spoločnosť NOLWE používa. Prípadne môže spoločnosť NOLWE s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré boli pomocou cookies poskytnuté. Používanie týchto nástrojov umožňuje ponuku spoločnosti NOLWE neustále vylepšovať a tiež lepšie zohľadniť vaše osobné preferencie a cieliť reklamné kampane tak, aby oslovili tie, ktoré by naša ponuka mohla najviac zaujať.

V prípade spolupráce s prevádzkovateľmi z USA sú vás uisťujeme, že sú vyberaní iba prevádzkovatelia, ktorí sa zaviazali dôsledne chrániť vaše osobné údaje. Aj napriek tomu vás musíme upozorniť, že USA sú krajinou, ktorá podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie neposkytuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov; z toho okrem iného vyplýva, že vládne agentúry v USA môžu byť oprávnené na prístup k vašim osobným údajom bez toho, aby boli k dispozícii účinné opravné prostriedky.

Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Tieto tretie strany môžu informácie, ktoré získali prostredníctvom cookies, skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré im poskytnete alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

Konkrétne používame nasledujúce cookies:

a) Prevádzkové cookies nevyhnutné pre zaistenie základnej funkčnosti a zabezpečenie webových stránok spoločnosti NOLWE (povinné)

Tieto cookies sú nevyhnutné pre zaistenie základnej funkčnosti a zabezpečenie webových stránok spoločnosti NOLWE, preto sú ukladané automaticky a ich používanie nemožno zakázať. Vďaka nim môžeme sprostredkovať napríklad:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok
 • Prihlásenie a vytvorenie účtu
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie užívateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu užívateľských dát pred prístupom neautorizovaných strán

b) Cookies pre analýzu

Tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako naše webové stránky používate, a tým zlepšiť výkon stránok a prispôsobiť ich vašim potrebám.

I. Google Analytics

Google Analytics sú webovou analytickou službou spoločnosti Google. Táto služba sa používa najmä na sledovanie a prevenciu kritických chýb, na identifikáciu požiadaviek v rámci rôznych služieb, na to, aby používatelia zostali prihlásený a na ukladanie dát o nákupnom košíku. Používa sa tiež na meranie a zlepšovanie výsledkov internetového obchodu. Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Odkazujúca adresa URL
 • Frekvencia a doba trvania návštevy podstránky
 • Navštívené podstránky

Spracovateľom je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Dáta môžu byť v rámci tejto služby odovzdávané do Spojených štátov.

Možnosť odhlásenia: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

c) Cookies na reklamné a marketingové účely a súvisiacu personalizáciu obsahu

I. Google Analytics

Spoločnosť NOLWE vám zobrazuje svoje reklamy aj na weboch av aplikáciách tretích strán. Google Analytics v tomto ohľade používame na zistenie toho, či boli reklamy skutočne prispôsobené vám na mieru. Za týmto účelom vyhodnocujeme interakcie, ku ktorým došlo po kliknutí na reklamu, a aké mala táto reklama výsledky. Tieto výsledky nám pomáhajú následne lepšie personalizovať reklamu. Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Informácie o čase či mieste
 • Informácie o zariadení a prehliadači
 • Informácie o stránke, produkte a nákupe
 • Osobné údaje (IP adresa)

Spracovateľom je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Dáta môžu byť v rámci tejto služby poskytnuté do Spojených štátov.

Možnosť odhlásenia: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

II. Google Ads

Spoločnosť NOLWE využíva službu Google Ads a v tejto súvislosti s ňou zdieľa niektoré vaše interakcie so spoločnosťou NOLWE (napr. zobrazenie produktov, nákupy), a to za účelom toho, aby vám bola zobrazovaná, cielená a prispôsobená reklama na Googli a v reklamnej sieti Google . Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Informácie o čase či mieste
 • Informácie o zariadení a prehliadači
 • Informácie o stránke, produkte a nákupe
 • Osobné údaje (IP adresa)

Spracovateľom je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Dáta môžu byť v rámci tejto služby odovzdávané do Spojených štátov.

Možnosť odhlásenia: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

III. Facebook Pixel

Spoločnosť NOLWE využíva službu Facebook Pixel a v tejto súvislosti s ňou zdieľa niektoré vaše interakcie so spoločnosťou NOLWE (napr. zobrazenie produktov, nákupy), a to za účelom toho, aby vám bola zobrazovaná, cielená a prispôsobená reklama na platformách Facebook. Instagram, Messenger alebo WhatsApp, a ďalej za účelom vyhodnocovania a optimalizácie tejto reklamy. Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Údaje o použití
 • Odkazujúca adresa URL
 • Informácie o čase či mieste
 • Informácie o zariadení a prehliadači
 • Informácie o stránke, produkte a nákupe
 • Osobné údaje (IP adresa, e-mailová adresa)

Spracovateľom je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Dáta môžu byť v rámci tejto služby odovzdávané do Spojených štátov.

Možnosť odhlásenia: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

IV. Sklik, Zboží.cz, Firmy.cz

Spoločnosť NOLWE využíva službu Sklik, Zboží.cz a Firmy.cz a v tejto súvislosti s týmito službami zdieľa niektoré vaše interakcie so spoločnosťou NOLWE (napr. zobrazenie produktov, nákupy), a to za účelom toho, aby vám bola zobrazovaná, cielená a prispôsobená reklama na Zozname a v reklamnej sieti Zoznam. Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Informácie o čase či mieste
 • Informácie o zariadení a prehliadači
 • Informácie o stránke, produkte a nákupe
 • Osobné údaje (IP adresa)

Spracovateľom je Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685.

V. Leadhub

LeadHub je emailingový nástroj, ktorý NOLWE využíva na vaše kontaktovanie, odosielanie newsletterov, organizovanie kampaní, a ktorý umožňuje aj ďalšie cielenie reklamy a ponuky e-shopu NOLWE vo vzťahu k vám. Právnym základom spracovania je váš súhlas.

Spracovávané sú nasledujúce dáta:

 • Informácie o čase či mieste
 • Informácie o zariadení a prehliadači
 • Informácie o stránke, produkte a nákupe
 • Osobné údaje (IP adresa)

Spracovateľom je LeadHub s.r.o., IČ: 044 66 683.

 1. Ako zakázať ukladanie cookies do vášho zariadenia?

Vaše preferencie ohľadom ukladania cookies môžete kedykoľvek zmeniť. Zmenu je možné vykonať nastavením cookies v päte webových stránok. Tiež váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal alebo blokoval, vrátane tzv. povinných cookies a cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies iba pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Ak ukladanie cookies, vrátane potrebných cookies, úplne zakážete, nemôžu webové stránky pracovať správne a môže byť obmedzená ich funkčnosť.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu: Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk), Safari (https://support.apple.com/sk-sk/guide/ safari/sfri11471/mac), Firefox (https://support.mozilla.org/sk/products/firefox/protect-your-privacy/cookies), Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/sk-sk /windows/odstránený%C3%AD-a-správa-súborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d