Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)“)

NOLWE s.r.o. 

So sídlom: Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

C 41019 vedená na Krajskom súde v Ostrave

IČ : 26874318

Kontaktné údaje :

email : info@neness.sk

telefón : +420 702 114 113

www : www.neness.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese neness.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ s povinnosťou platby“ Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho, pričom za toto potvrdenie sa považuje e-mail predávajúceho, v ktorom bude uvedené, že sa objednávka vybavuje.
 6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 9. Predávajúci je oprávnený i) neakceptovať objednávku kupujúceho alebo ii) požadovať úhradu kúpnej ceny pred odoslaním tovaru alebo iii) od uzavretej zmluvy kedykoľvek odstúpiť pred dodaním tovaru, pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzavretú zmluvu s predávajúcim (najmä v prípade, keď v 6 mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich uskutočneniu objednávky neprevzal tovar).
 10. Ponuky, ktoré sa kupujúcemu zobrazujú v rámci výsledkov vyhľadávania v e-shope, sa zobrazujú najmä na základe parametra zhody frázy zadanej do vyhľadávača s názvom tovaru v ponuke e-shopu. Tento parameter v porovnaní s ostatnými umožňuje predkladať kupujúcemu výsledky vyhľadávania presnejšie zodpovedajúce jeho nákupným preferenciám.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho 2901818677/2010, vedený u Fio banka a.s., IBAN: CZ24 2010 0000 0029 0181 8677, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  • bezhotovostne platobnou kartou
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Comgate
  • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
  • v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke: Bohumín 735 52, Stará 251
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
  • osobným odberom v prevádzke predávajúceho
 8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
 9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy..
 10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať alebo odstúpiť od zmluvy pre porušenie povinnosti kupujúcim.
 12. V prípadoch podľa predchádzajúceho bodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja alebo pohľadávku kupujúceho z titulu vrátenia kúpnej ceny tovaru pri vysporiadaní po odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho.
 13. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 14. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 15. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Doba na odstúpenie od zmluvy je 30 dní.
  • odo dňa prevzatia tovaru,
  • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
  • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; v prípade plnenia za odplatu, iba ak začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy poučil spotrebiteľa, že poskytnutím plnenia zaniká právo odstúpiť od zmluvy,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy s tým, že dodanie je možné uskutočniť až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
  • o dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • neodkladnej oprave alebo údržbe, ktorá sa má vykonať v mieste určenom spotrebiteľom na jeho výslovnú žiadosť; to však neplatí pre vykonanie iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iného tovaru ako náhradných dielov nutných na vykonanie opravy alebo údržby,
  • o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho spotrebiteľ porušil,
  • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v zapečatenom obale, pokiaľ ho spotrebiteľ porušil,
  • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na ich dodávanie,
  • o dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči, po tom, čo sa začalo s plnením; v prípade plnenia za odplatu, pokiaľ začalo s
  • predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ bol poučený, že tým právo odstúpiť od zmluvy zaniká, a podnikateľ mu poskytol potvrdenie podľa § 1824a ods. 1 a 2 alebo § 1828 ods. 3 a 4.
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.
 4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 9. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy iba čiastočne (tj. prípad, keď kupujúci zakúpil viac tovaru, ale vrátil iba časť tovaru), má takýto kupujúci nárok na vrátenie nákladov náklady na dodanie tovaru v nasledujúcom: (i) ak by náklady na dodania boli rovnaké, bez ohľadu na množstvo zakúpeného tovaru, tak spotrebiteľ v prípade čiastočného odstúpenia nemá nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru, (ii) ak by sa náklady na dodanie tovaru zvýšili z dôvodu pridania vráteného tovaru do objednávky, má kupujúci nárok na takúto zodpovedajúca časť nákladov na dodanie tovaru (o ktorej sa zvýšila suma nákladov na dodanie ohľadom vráteného tovaru).
 10. Nárok na akčnú výhodu v podobe nákladov na dodanie zdarma vzniká, pokiaľ objednávka spĺňa všetky pravidlá pre poskytnutie akčnej výhody. Pokiaľ kupujúci vracia iba časť tovaru (čiastočné odstúpenie od kúpnej zmluvy) a cena ponechaného tovaru neprekračuje stanovenú hranicu pre nárok na akčnú výhodu, zaniká nárok na takú akčnú výhodu a predávajúci má právo požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na najlacnejší ponúkaný spôsob dopravy v prípade ohľadom ponechaného tovar. Predávajúci je oprávnený započítať tieto náklady oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny vráteného tovaru.
 11. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 12. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim. To platí aj v prípade kupujúceho, ktorý nekoná ako spotrebiteľ.
 14. V prípade, že kupujúci odstúpi (napríklad aj čiastočne) od zmluvy, je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu tovar, ohľadne ktorého došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade využitia odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote nie je predávajúci povinný vrátený nevyhovujúci tovar kupujúcemu vymeniť za iný, tj kupujúci, ak má záujem o iný tovar ako náhradu za vrátený nevyhovujúci tovar, musí urobiť novú objednávku.

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Práva z chybného plnenia kupujúceho – spotrebiteľa

Predávajúci má povinnosť doručiť kupujúcemu tovar bez vád. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak sa jedná o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu - spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že tovar

  1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci – spotrebiteľ požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
  3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že popri dohodnutých vlastnostiach

  1. je produkt vhodný na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
  2. produkt množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam produktu toho istého druhu, ktoré môže kupujúci – spotrebiteľ rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením,
  3. je produkt dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže Spotrebiteľ rozumne očakávať, a
  4. produkt zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu – spotrebiteľovi poskytol pred uzavretím zmluvy.

  Ak sa prejaví vada tovaru zakúpeného kupujúcim – spotrebiteľom v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha tovaru alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci – spotrebiteľ nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu - spotrebiteľovi tiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim – spotrebiteľom a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci.

  Kupujúci – spotrebiteľ môže vytknúť vadu, ktorá sa na tovare prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia.

  1. Predávajúci je zodpovedný voči kupujúcemu za vady tovaru podľa zákonných podmienok najmä v 2099 a nasledujúce zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

  Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

  1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
  2. na odstránenie vady opravou veci,
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.

  Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na:

  1. odstránenie vady, alebo
  2. na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Kupujúci môže nahlásiť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, ktorý dostatočne prejavý jeho vôľu.

  V snahe uľahčenia procesu nahlásenia reklamácie predávajúci odporúča, aby nahlásenie reklamácie obsahovalo najmä nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo bankového účtu, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto (pošta)), telefón, spôsob kompenzácie, číslo objednávky, informácie, ktorý tovar a z akého dôvodu je reklamovaný.

  Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných elektronickou formou zo strany predávajúceho, môžu byť nahlásené najmä prostredníctvom odoslania e-mailu na adresu: info@neness.sk. Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje a kontaktné údaje kupujúceho – spotrebiteľa na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.

  O spôsobe vyriešenia reklamácie bude kupujúci – spotrebiteľ informovaný spôsobom uvedeným počas hlásenia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci – spotrebiteľ o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  Ak má Tovar vadu, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho – spotrebiteľa.

  Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

  Kupujúci – spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ

  1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s predchádzajúcim odsekom,
  2. sa vada prejaví opakovane,
  3. je vada podstatným porušením zmluvy, alebo
  4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho – spotrebiteľa.

  Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a chybnej veci, ktorú kupujúci – spotrebiteľ dostal.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada tovaru nevýznamná.

  V prípade akýchkoľvek nedostatkov v poslanej reklamácii predávajúci požiada kupujúceho o ich doplnenie v súlade s kontaktnými údajmi kupujúceho uvedenými v danej reklamácii.

  VIII.

  Doručovanie

  1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
  2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

  IX.

  Mimosúdne riešenie sporov
  1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

  X.

  Záverečné ustanovenia
  1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
  3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové ​​vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
  5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
  6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 6. januára 2023.